{if segment_3 == 'live_timing'}{/if} {if segment_3 == 'live'}{/if}

Kazakhstan Triathlon Federation

Contact Information

Address
48 Abay Ave.
Almaty
050022
Kazakhstan

President
Yuriy Solovyev

Secretary General
Lyubov Shpariy

Phone
+7 (7162) 42-01-99

Fax
+7 (727) 292-43-73

Email

Latest News