{if segment_3 == 'live_timing'}{/if} {if segment_3 == 'live'}{/if}

Kazakhstan Triathlon Federation

Contact Information

Address
48 Abay Ave.
Almaty
050022
Kazakhstan

President
Mr. Yuriy Solovyev

Secretary General
Ms. Lyubov Shpariy

Phone
+7 7162 420199

Fax
+7 727 2924373

Email

Latest News