Pos First Name Last Name YOB Country Start
Num
Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Jose Alberto Machado ESA 01:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 Reynaldo Murillo ESA 01:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Diego Barrios ESA 01:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Andres Pineda ESA 01:01:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Luis Emilio Zavaleta Garcia 1968 ESA 01:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Program notes:

Only top 5 athletes are shown